Geloven in een betere wereld (2018)

voorzijde, tekst achterzijde, gegevens om te bestellen

Jan Pronk: ‘Wie dit boek leest, komt diep onder de indruk van de voorhoedepositie die Oikos lange tijd heeft ingenomen. Laat dit het begin zijn van een nieuwe oecumene.’ Een eerlijke en leefbare wereld. Decennialang zetten stichting Oikos en haar voorlopers zich hiervoor in. Strijdend tegen ongelijkheid, klimaatverandering en conflicten, door onderzoek, educatie en campagnes. Vanuit haar katholieke en oecumenische wortels verbond Oikos kerken, wetenschap en actie. Als dienstverlener aan andere organisaties had Oikos vele gezichten. Van eerlijke koffie en kleding tot schuldkwijtschelding, belastingontwijking en conflicthantering; van theologische bezinning op globalisering (‘geloofwaardige globalisering’) tot de Klimaatloop. Recent is Oikos opgeheven. Dit boek toont de sporen van Oikos en geeft de opgedane ervaringen door aan de toekomst. Ir. D.L. Renkema (1956) was vanaf 1994 werkzaam bij Oikos, vanaf 2014 als directeur.

Auteur: David Renkema
Nederlands – Paperback
160 pagina’s | Skandalon Uitgeverij B.V. | november 2018

Bestel hier

Publicaties en presentaties

De afgelopen decennia heb ik veel geschreven en ook veel gesproken. De onderstaande publicaties en presentaties geven je een indruk van de thema’s die daarbij ter sprake kwamen. Veel – maar niet alles! – is gerelateerd aan Oikos of OSACI, één van de voorlopers van Oikos. De pubicaties en presentaties geven een caleidoscopisch beeld  van mijn interesses, ervaringen en vaardigheden. De teksten van een aantal publicaties en presentaties is via deze website toegankelijk.

 • Oikos: warme compassie en kille structuren’ in: De Linkerwang, 2018 (december)
 • Geloven in een betere wereld. Sporen van Oikos. Skandalon, 2018 (november)
 • Geloven in een betere wereld, uitgesproken ter gelegenheid van de presentatie van het gelijknamige boek op 16 november 2018
 • Einde en nieuw begin. De verrijkende en verreikende historie van Oikos, uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid van Oikos op 16 maart 2018
 • Worsteling met religie. Religie, ontwikkelingssamenwerking en moderniteit, college d.d. 30 september 2016 te Leiden
 • Oecumenische sociale ethiek, Cordaid, 2016
 • ‘Samenleven in de superkerk. Geloof en maatschappelijke ervaring verbinden’ in: Volzin, 2014 (september)
 • Refresh your strategy. Opening van een Oikos conferentie in De Munt te Utrecht, op 24 oktober 2014
 • ‘Oefenen in barmhartigheid en gerechtigheid’ (pagina 194-196) in: Geloof in je werk, Pamflet 2.nl.,  2014
 • ‘Inspiratie voor de kerk ligt letterlijk op straat’ in: Het christelijk opinieblad van Nederland, 10 januari 2014, i.s.m. Christiaan Hogenhuis
 • Religion in the public domain. Brief introduction of the situation in the Netherlands for the benefit of European Forum on Media, Religion, and Democracy (2013)
 • De zachte tirannie van seculiere eigenwaan’ in: Christelijk Weekblad, 30 november 2012
 • Bespreking van twee boeken van Toon van Eijk, pagina 78-81 in: Religie en Samenleving, 2012 (september)
 • Millenniumdoelen na 2015. Verkenning voor het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling, 2011
 • Protestanten en Europa. Verkiezingen Europees parlement op 4 juni 2009’in: Kerkinformatie (Protestantse Kerk in Nederland), 2009 (mei) 
 • Religie als instrument voor ontwikkelingssamenwerking’ in: Religie en samenleving, 2009 (mei) 
 • Focus op religie in ontwikkeling’ in: Oikos Nieuws 51, 2008 (juni), i.s.m. Welmoet Boender
 • Religion and Development Policy: an ambiguous relationship’ (pagina 7-14) in: Handout Religion and Development Policy, Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Kenniscentrum Religie en Ontwikkelingsbeleid, 2008
 • Mondiale voedselzekerheid’ (pagina 30-37 ) in: Voedselsafari, ICS Cahier, 2007
 • Eerlijke koffie’ (pagina 151-160) in: Uitsluitend participatie. Theologische overwegingen bij globalisering, Oikos, 2005
 • ‘Op zoek naar kwaliteit van leven’ in: CD Verkenningen (Wetenschapelijk Instituut CDA, themanummer ‘Tussen Apocalyps en Utopie’), 2004 (herfst), i.s.m. Christiaan Hogenhuis
 • ‘Eerlijke handel, eerlijke koffie. Max Havelaar keurmerk is onvoldoende maar ook onmisbaar’ in: Centraal Weekblad (CW. Het christelijk opinieblad van Nederland), 19 november 2004
 • ‘Praten in tijd van spraakverwarring. Oecumenisch gesprekscentrum Babylon opgericht’ in: Centraal Weekblad (CW. Het christelijk opinieblad van Nederland), 28 februari 2004, i.s.m. Jaap van der Sar
 • De rede leidt soms tot apartheid’ in: Centraal Weekblad (CW. Het christelijk opinieblad van Nederland), 5 decembert 2003
 • ‘Hoe ver reikt solidariteit?’ in: Handelskrant (Fair Trade Organisatie), 2003 (januari)
 • Achter de schermen van een wereldburger’ in: Handelskrant (Fair Trade Organisatie), 2002 (oktober)
 • Zorgen voor morgen? Genetica en mensen met een verstandelijke beperking, bewerking van een presentatie voor het congres Gen-ethica van PhiladelphiaSupport, 2002
 • ‘Tussen zakelijkheid en bevlogenheid! Interview met melkveehouder Maurits Hettinga’ in: Handelskrant (Fair Trade Organisatie), 2001 (oktober)
 • ‘Aardbeien en koffiebonen: zijn er verschillen? Interview met Jan Wim van Drunen’ in: Handelskrant (Fair Trade Organisatie), 2001 (juli)
 • ‘Koffie. Speelbal van speculatie’ (pagina 62-72) in: Fair trade jaarboek 2001-2003, Fair Trade Organisatie, 2001        
 • De wereld op haar ‘COP’? Internationale samenwerking en het risico van klimaatverandering, Oikos, 2000 (mei)
 • ‘Liberalisering: vrijheid of wildwest?’ in: Handelskrant (Fair Trade Organisatie), 1996 (januari)
 • ‘Rijst: boeren, pellerijen en piraten’ katern bij: Handelskrant (Fair Trade Organisatie), 1999 (april)
 • The WTO and Food Security , Stichting Oecumenische Hulp (SOH), 1999
 • God vergeten? Een bijdrage vanuit de kerken aan de ethische bezinning op de toepassing van moderne biotechnologie in de land- en tuinbouw, Projectgroep Biotechnologie, Ethiek en Landbouw van de Raad van Kerken, 1998
 • ‘De NGO´s en de FAO. Een wereld van verschil?’ in: Kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw, landschap, natuur, milieu en leven in het landelijk gebied, 1997
 • Comments of the European Ecumenical Commission for Church and Society regarding the GREEN PAPER on the relations between the EU and the ACP states in the eve of the 21st century. Challenges and options for new partnerships, EECCS, 1997
 • ‘Over verschuivende verhoudingen in de agrarische sector’ (pagina 45-46) in: Participatie in de samenleving. Over verschuivende verhoudingen tussen overheid, middenveld en individu,  Multidisciplinair Centrum Kerk en Samenleving (MCKS), 1997
 • Hongeren naar gerechtigheid, Oikos brochure, 1996
 • Duurzaamheid in de oecumenische beweging‘ (pagina 34-53) in: Christiaan Hogenhuis e.a., Om kwaliteit van Duurzaamheid, Multidisciplinair Centrum Kerk en Samenleving (MCKS), 1996
 • Wereldvoedselvoorziening en de rechten van de armen, Interkerkelijk Overleg Wereldvoedselvraagstuk, Gert de Gans en David Renkema, 1994
 • ‘Honger en ondervoeding in Scanning the Future’ (pagina 77-86) in: Welke toekomst krijgt de wereld? Woord en wederwoord op ‘Scanning the Future’ (CPB), Multidisciplinair Centrum Kerk en Samenleving (MCKS), 1994
 • Recht op een goed bestaan’ in: Trouw, 2 juni 1994  
 • ‘Honger als uiting van armoede’ (pagina 5-22) en ‘Reflecties vanuit het Interkerkelijk Overleg Wereldvoedselvraagstuk’ (pagina 265-270 in: Wereldvoedselvoorziening  en de rechten van de armen. Bestaande en nieuwe mogelijkheden tot eerlijk delen, stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening Vrije Universiteit, 1993
 • ‘Kerken en Landbouw. Agrarische vragen in het conciliair proces’ pagina 80-90 in: Argonauten onderweg. Conciliair kerk-zijn als blijvende uitdaging. Kok Kampen, 1993
 • ‘Voedselhulp in de jaren negentig’ in: Derde Wereld, 1991 (december)
 • ‘Over GATT, vrijhandel en voedselveiligheid’ in: Derde Wereld, 1991 (februari)
 • Naar een duurzame landbouw en voedselvoorziening, bundel met opstellen onder redactie van Herman Noordegraaf en David Renkema, 1991
 • ‘De som en de delen. De samenhang in de thema’s van het conciliair proces’ in: Wending, 1990/1 i.s.m. Peter van der Veer en Greetje Witte-Rang
 • ‘Wie is beter af met zuivere koffie? 1 ’  in:  Derde Wereld,  1989 (maart), i.s.m. Gert de Gans
 • ‘Wie is beter af met zuivere koffie? 2’ in: Derde Wereld , 1989 (december), i.s.m. Gert de Gans
 • Een appèl vanuit de kerken aan allen die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de landbouw. Het rapport ‘Kerken en landbouw’ in: Kritisch tweemaandelijks tijdschrift over landbouw, landschap, natuur, milieu en leven in het landelijk gebied, 1989 (januari/februari)
 • ‘De verhongering van de Derde Wereld. Het wereldvoedselvraagstuk als uitdaging aan de politiek’, pagina 90-98 in: Pleidooi en Praktijk. Politieke keuzes op basis van het conciliair proces, Raad van Kerken, 1989. i.s.m. Gert de Gans
 • Kerken en landbouw. Rapport van de studiegroep landbouw van de Raad van Kerken, Raad van Kerken, 1988 (1990), i.s.m. de leden van de studiegroep
 • Dialoog of machtsstrijd? Kerken en agro-ondernemingen, een moeizame verhouding’ in: Wereld en Zending 1988/1, 1988
 • ‘Transnationale ondernemingen en de voedselproblematiek’ , hoofdstuk 4 in: Honger op ons bord, over politiek en voedselveiligheid, Evert Vermeerstichting, 1986
 • ‘Een pleidooi voor dienstweigering’, pagina 68-71 in: In dienst? Weet wat je doet! De Horstinck & Het Vredesburo, 1984
 • Dienstplicht-dienstweigering. Een handreiking voor gesprekken in de gemeente over dienstplicht en dienstweigering, Toerusting, zonder jaartal [1983]
 • ‘Dienstweigeren als dienstbetoon’ in: Diakonia, oktober 1983