Wake voor vluchtelingen 2022

Op zondag 19 juni 2022 mocht ik in mijn rol als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag de jaarlijkse wake voor vluchtelingen afsluiten. De tekst is te downloaden van deze website en is ook gepubliceerd op de website van de Protestantse Kerk Den Haag. De 24 uurswake vloeit mede voort uit het wonderlijke kerkasiel van enkele jaren geleden. Toen was er een concrete en een persoonlijke aanleiding, namelijk de verblijfsvergunning van de familie Tamrazyan. Deze familie stond mede symbool voor een tekortschietend kinderpardon en voor een falend migratie- en asielbeleid. De wake leidde toen tot een verblijfsvergunning voor de familie en een aanpassing in het beleid.

Het is lastiger om mensen te verleiden tot deelname aan een wake zonder een directe, urgente en persoonlijke aanleiding. Natuurlijk is er alle reden om stil te staan bij de erbarmelijke situatie van vluchtelingen, bij de crisis in de opvang in Nederland en bij de verwachting dat de situatie de komende decennia niet zal verbeteren. Ik wijs in mijn toespraak op de voortgaande klimaatverstoring en de conflicten rond oude en nieuwe schaarsten. Maar die dreiging blijft om allerlei redenen goeddeels buiten beeld. Derk Stegeman wees in zijn opening van de wake al op het geweld tegen vluchtelingen dat zich  mede in onze naam aan de grenzen van Europa voltrekt.

De kerken – beter gezegd: de wereldwijde christelijke gemeenschap – vormen binnen dit geheel geen machtsfactor. Ze kunnen wel signaleren wat ze waarnemen. Ze kunnen ook vanuit deze gedeelde waarnemingen de Bijbels verhalen en de kerkelijke rituelen opnieuw interpreteren. Ze hebben ook een ethos: menselijke waardigheid, het gemeenschappelijk goede, gerechtigheid en de werken van barmhartigheid. Misschien is wel niet zo belangrijk om als gemeenschap onze ‘informatiepositie’ op orde te houden, dus te midden van alle dwaalwegen en fantasieën de feiten en beelden te toetsen op waarheid en betrouwbaarheid. De menselijke waardigheid is immers in het geding!